Hệ cao đẳng, trung cấp nghề được liên thông lên đại học

Nhân lực Định hướng phát triển
Thứ sáu, 29/10/2010 11:33 GMT+7
Từ nay học sinh hệ nghề có cơ hội học liên thông lên hệ đại học (nguồn ảnh: Internet).
Hôm qua 28/10, Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD-ĐT) và Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội (LĐ - TB - XH) đã ký kết Thông tư liên tịch hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng và đại học.

Thông tư quy định, đối tượng tuyển sinh đào tạo liên thông là những người tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề cùng ngành nghề đào tạo, đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hoá trung học phổ thông đạt yêu cầu theo qui định của Bộ GD-ĐT.

Thời gian đào tạo liên thông hệ trung cấp nghề lên hệ đại học là 2,5 - 4 năm học; đối với cao đẳng nghề từ 1,5 -  2 năm.

Công tác tuyển sinh đào tạo liên thông được thực hiện theo qui định hiện hành về đào tạo liên thông. Đào tạo liên thông phải được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ GD-ĐT. Việc xây dựng chương trình liên thông được thực hiện theo nguyên tắc bù đủ những khối lượng kiến thức, kỹ năng còn thiếu, tránh trùng lặp để bảo đảm đạt chuẩn trình độ cao đẳng, đại học.

Trường cao đẳng, đại học được giao nhiệm vụ đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng, đại học phải bảo đảm các điều kiện: Có quyết định của Bộ GD-ĐT giao nhiệm vụ đào tạo hệ chính qui cùng trình độ đối với ngành đào tạo liên thông; có quyết định giao chỉ tiêu đào tạo liên thông do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đã xây dựng hoàn chỉnh chương trình đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng, đại học theo qui định hiện hành về đào tạo liên thông của Bộ GD-ĐT.

Hồ sơ đăng ký đào tạo liên thông gồm:

1. Tờ trình đăng ký đào tạo liên thông, trong đó nêu rõ ngành nghề và trình độ đăng ký đào tạo liên thông; nhu cầu đào tạo; tổ chức quá trình đào tạo; tiêu chí, hình thức và điều kiện tuyển chọn; dự kiến chỉ tiêu đào tạo; điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo và những cam kết bảo đảm chất lượng.

2. Bản sao hợp lệ các quyết định giao nhiệm vụ đào tạo trình độ cao đẳng, đại học hệ chính qui đối với những ngành đăng ký đào tạo liên thông.

3. Bảng đối chiếu chương trình đào tạo của các nghề ở trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề với chương trình đào tạo của các ngành tương ứng ở trình độ cao đẳng, đại học để làm căn cứ xây dựng chương trình đào tạo liên thông.

4. Chương trình đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng, đại học của ngành đào tạo.

Các trường đại học, cao đẳng có trách nhiệm so sánh, đối chiếu mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra của nghề đào tạo cũng như nội dung, chương trình đào tạo; tổ chức đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng, đại học và việc cấp văn bằng tốt nghiệp cho người học sau khi hoàn thành chương trình đào tạo liên thông nói trên được thực hiện theo các qui định hiện hành của Bộ GD-ĐT.

Trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra của nghề đào tạo, chương trình đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng của trường, kết quả kiểm định chất lượng theo qui định của Bộ LĐ - TB - XH cho các trường đại học, cao đẳng để làm cơ sở cho việc công nhận giá trị kết quả học tập, miễn trừ các học phần cho người học, tuyển sinh, xây dựng chương trình đào tạo liên thông, tổ chức đào tạo theo yêu cầu đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Xuân Anh