Các báo cáo đề xuất mô hình chính quyền đô thị được trình diện

Một góc của Tp.HCM.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về xây dựng đề án xây dựng mô hình chính quyền đô thị vừa có văn bản giao cho 8 tỉnh, thành phố thực hiện báo cáo chuyên đề nghiên cứu đề xuất mô hình tổ chức chính quyền đô thị.

Cácđịa phương được chọn bao gồm thành phố Hà Nội, Tp.HCM, Đà Nẵng, HảiPhòng, Cần Thơ, tỉnh Nghệ An, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Nam Định.

Đâylà một bước tiến mới trong Kế hoạch xây dựng Đề án thí điểm mô hình tổchức chính quyền đô thị, một chủ trương đã được đưa vào Nghị quyết số17-NQ/TW ngày 1/8/2007 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ươngkhoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quảnlý của bộ máy nhà nước.

Theovăn bản chỉ đạo của Phó thủ tướng, hiện nay việc đổi mới tổ chức vàhoạt động của chính quyền địa phương đang đặt ra yêu cầu cần thiết phảilàm rõ sự khác biệt giữa đô thị và nông thôn, từ đó xác định mô hình tổchức bộ máy, quy định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm và cơchế hoạt động phù hợp với chính quyền đô thị và chính quyền nông thônnhằm bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả quản lý củamỗi cấp chính quyền.

Cácbáo cáo chuyên đề của 8 địa phương nêu trên cần lưu ý nội dung đề xuấtmô hình tổ chức chính quyền đô thị và quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụthể của chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn trong chính quyền đôthị hoặc đề xuất mô hình tổ chức chính quyền đô thị; thực trạng phâncấp giữa chính quyền thành phố với quận, huyện, thị xã, xã, phường, thịtrấn trên địa bàn và đề xuất các nội dung phân cấp cụ thể khi xây dựngchính quyền đô thị...

Thờigian hoàn thành các báo cáo này là trước 30/7/2012, sau đó bản Đề ánthí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị sẽ được Chính phủ hoàn thiệnsẽ được trình Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đề cương Đề án định hướng xây dựng mô hình tổ chức chính quyền đô thị đã đưa ra đề xuất 3 phương án xây dựng chính quyền đô thị.

Phươngán 1, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền đô thị theo 3 cấp hành chínhnhư hiện nay, xác định rõ mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động mới đối vớichính quyền đô thị theo hướng phân biệt với chính quyền nông thôn.

Phươngán 2, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền đô thị theo 3 cấp hành chínhnhư hiện nay, nhưng có sự đổi mới về mô hình tổ chức và cơ chế hoạtđộng phù hợp với xu hướng tổ chức chính quyền đô thị hiện đại của cácnước trên thế giới.

Phươngán 3, cải cách mạnh chính quyền địa phương, xây dựng mô hình chínhquyền đô thị theo mô hình mới là chính quyền một cấp đại diện, hai cấphành chính.

CHinhphur.vn


Ý kiến của bạn