Khuất tất trong bồi thường giải phóng mặt bằng tại Dự án “Khu đô thị Đồng Văn xanh” xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam?

Nghị quyết TW & Cuộc sống Pháp luật
Thứ ba, 07/2/2012 1:41 GMT+7
(Tamnhin.net)– Dự án (DA) “Khu đô thị Đồng Văn xanh” là dự án của tỉnh Hà Nam được dư luận đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên trong quá trình triển khai dự án đã nảy sinh ra nhiều vấn đề bất cập trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), dẫn đến phát sinh khiếu nại kéo dài của người dân nhưng các cấp chính quyền tỉnh Hà nam đùn đẩy lẫn nhau nên vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Theo đơn khiếu nại của ông Lê Hải Đường thường trú tại thôn Chuông xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, thay mặt nhân dân tại khu vực trên gửi tới ông Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam và các cấp chính quyền sở tại, đơn được đề ngày 27/9/2011 khiếu nại về việc bồi thường GPMB; nhưng mãi đến ngày 17/11/2011 văn phòng UBND tỉnh gửi công văn số 1060/VPUB - NC do ông Chánh văn phòng Nguyễn Xuân Vân ký gửi Chủ tịch UBND huyện Duy Tiên giao cho ông Chủ tịch huyện giải quyết việc khiếu nại trên. Có lẽ ông Chánh văn phòng quen ký không cần đọc nên không biết nhân viên văn phòng của ông gõ sai tên dự án là “Khu đô thị Đồng Văn xanh” thành dự án “Công viên cây xanh”. Tuy nhiên công văn trên cũng giao được đến ông Huyện Duy Tiên để ông Huyện trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/12/2011

Nhưng, phải đúng ngày 20/12/2011 mới có công văn số 401/UBND-TTr & BGPMB do ông P. Chủ tich huyện Phạm Hồng Thanh ký gửi tới ông Lê Hải Đường. Và hình như ông P. Chủ tịch cũng ký mà  không cần xem?! Nên có quá nhiều bất cập trong công văn trên.

Trong công văn 401/UBND-TTr & BGPMB nêu: HĐBT, HT, TĐC của Huyện, UBND xã Duy Minh thực hiện bồi thường đất nông nghiệp là 40.000đ/m2 (14.400.000đ/sào) hỗ trợ ổn định đời sống: 1kg gạo tẻ thường/m2 (360kg/sào) Hỗ trợ bằng đất ở hoặc đất sản xuất kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp 7% là 25,2 m2/sào.

Các số liệu bồi thường trên được công văn viện dẫn từ khoản 6, điều 16 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP Nghị định Chính Phủ ngày 13/08/2009; Quyết định số 42/2010/QĐ –UBND ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh Hà nam; Quyết định số 30/2009/QĐ –UBND ngày 26/10/2009 của UBND tỉnh Hà nam và Quyết định số 17/2011/QĐ –UBND ngày 27/05/2011 của UBND tỉnh Hà nam về việc sủa đổi một số điều của QĐ số 30/2009/QĐ –UBND ngày 26/10/2009 của UBND tỉnh Hà nam.

Những căn cứ, viện dẫn này liệu có đúng?. Dưới đây là một số trích dẫn của các Nghị định và quyết định trên

Điều 16 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP: Bồi thường đất nông nghiệp 

1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng; nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng.

2. Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp đang sử dụng vượt hạn mức thì việc bồi thường được thực hiện như sau:

a) Trường hợp diện tích đất vượt hạn mức do được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng từ người khác, tự khai hoang theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được bồi thường;

b) Diện tích đất vượt hạn mức của các trường hợp không thuộc quy định tại điểm a khoản này thì không được bồi thường về đất, chỉ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

3. Trường hợp đất thu hồi là đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn thì không được bồi thường về đất, người thuê đất công ích của xã, phường, thị trấn được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận giao khoán đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản (không bao gồm đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ) của các nông, lâm trường quốc doanh khi Nhà nước thu hồi thì được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

5. Đất nông nghiệp sử dụng chung của nông trường, lâm trường quốc doanh khi Nhà nước thu hồi thì được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại, nếu chi phí này là tiền không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.)

Điều 16 của Nghị định này có 5 khoản, không biết ông Huyện này thay mặt chính phủ bổ sung khoản 6 vào chỗ nào để căn cứ?!

Về việc hỗ trợ ổn định đời sống, điều 20 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP cũng quy định rất rõ ràng.

Điều 20. Hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất (Nghị định số 69/2009/NĐ-CP)

1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp (kể cả đất vườn, ao và đất nông nghiệp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 21 Nghị định này) thì được hỗ trợ ổn định đời sống theo quy định sau đây:

a) Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 6 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 24 tháng;

b) Thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 24 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 36 tháng;

c) Mức hỗ trợ cho một nhân khẩu quy định tại các điểm a và b khoản này được tính bằng tiền tương đương 30 kg gạo trong 01 tháng theo thời giá trung bình tại thời điểm hỗ trợ của địa phương.)

Ông Huyện viện dẫn theo khoản 1 điều 12 QĐ số 30/2009/QĐ –UBND ngày 26/10/2009 của UBND tỉnh Hà nam hỗ trợ 1kg gạo tẻ thường/1m2. Điều này có trái với Nghị đinh trên?

Quyết định số 17/2011/QĐ –UBND ngày 27/05/2011 của UBND tỉnh Hà nam:

(Điều 1. Điều chỉnh lại nội dung quy định tại Điều 15 của Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 26/10/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại Điều 14 của Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 26/10/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam thì được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm theo một trong hai hình thức sau:

1. Hỗ trợ bằng tiền: Bằng 02 lần giá đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi.

2. Hỗ trợ bằng đất ở hoặc đất sản xuất, kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp: Diện tích hỗ trợ được tính bằng 7% toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi (100 m2 đất nông nghiệp bị thu hồi được hỗ trợ bằng 7 m2 đất ở hoặc đất sản xuất, kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp) diện tích này được bố trí theo quy hoạch được duyệt.)

Theo quyết định này thì số tiền bồi thường phải là 40.000đ/m2 x 2 = 80.000đ/m2 và số tiền bồi thường là 28.800.000/sào vậy không hiểu ông Huyện, ông xã căn cứ vào đâu lại bồi thường 40.000đ/m2 (14.400.000đ/sào)?

Còn tiếp

Viễn Lan


Ý kiến của bạn
Buc Xuc Khi Doc Bai Bao Nay
Rat hoan nghenh bao tam nhin , dung la bai bao vi dan . Doc bai bao nay , toi thay : "Tai sao song giua thoi dai nay (thoi dai cua tri thuc ) lai co nhung can bo lam an cua quyen den nhu vay . Nguoi dan thon chuong sao ko dam dau tranh de danh lay quyen loi chinh dag cua minh , dan lang chuong hay tinh xem so tien chenh lech cuathuc trang den bu vs so tien den tay nguoi dan no len den bao nhieu va so tien do di dau . Trong khi dan minh van con ngheo kho tung thieu . dung bop bung minh de nuoi may ong can bo xa nhe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nguyen Van Quang Dao Nghia
Công lý ở đâu? Ai bảo vệ cho quyền lợi chính đáng của người dân?
Công lý ở đâu? Ai bảo vệ cho quyền lợi chính đáng của người dân? Đã có biết bao nhiêu ví dụ điển hình về hậu quả của việc triển khai các dự án bằng việc lấy đất nông nghiệp ở nông thôn. Trong khi hiện nay có tới 600 dự án trên cả nước đang bị đình trệ không thể triển khai thuộc dự án đô thị và khu công nghiệp lấy đất nông nghiệp để làm dự án thì chính quyền tỉnh Hà Nam vẫn cho phép triển khai dự án gọi là “ĐỒNG VĂN XANH”. Liệu cái dự án này có thật sự “Xanh” không khi mà bao nhiêu đất nông nghiệp màu mỡ, phì nhiêu (với 2 vụ lúa và 1 vụ đông xuân), những cánh đồng lúa xanh ngát luôn thơm mùi hương lúa của những người nông dân vốn đã bao đời gắn với nghề nông không còn nữa. Chẳng nhẽ đô thị sẽ xanh hơn với nền sản xuất nông nghiệp với những cánh đồng và cây cối bát ngát hay sao mà họ đặt một cái tên mĩ miều “KHU ĐÔ THỊ ĐỒNG VĂN XANH” để đánh lừa cảm giác cho cộng đồng xã hội. Ở cái vùng quê nghèo này, vốn giàu truyền thống hiếu học và sự yên bình hòa thuận từ làng trên xóm dưới giờ đây đang xôn xao và xuất hiện nhiều mẫu thuẫn. Mẫu thuẫn trong Đảng, trong chính quyền thôn, xã, mâu thuẫn trong gia đình, trong dòng tộc cũng chỉ vì cái gọi là “DỰ ÁN ĐỒNG VĂN XANH NÀY”. Từ cái cách mà chính quyền địa phương triển khai đó đã thể hiện sự vi phạm nghiêm trọng các chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và đạo đức xã hội. Cái cách mà chính quyền địa phương không có gì mới nhưng với những người dân nông thôn vốn hiền lành, chất phát, ít hiểu biết thì làm sao mà đối phó với các “chiêu bài” mà chính quyền đã cố tình tạo ra. Cái cớ mà chính quyền địa phương sẽ nói với dân rằng: Đây là chính sách của Nhà nước, đã được tỉnh phê duyệt và triển khai. Nếu ở góc độ pháp lý có vẻ như nó là hợp lý, thuyết phục nhưng nhìn nhận sâu vào thực tế thì điều này hoàn toàn vô lý và có quá nhiều vấn đề cần phải xem xét. Việc thực hiện đô thị hóa trên cơ sở lấy đất nông nghiệp chỉ tiến hành với các loại đất nông nghiệp cằn cỗi, cho năng xuất thấp, bạc màu,…khi mà hiệu quả nông nghiệp mang lại không đáng kể, các loại đất này khó cải tạo và các loại cây trồng đều không cho năng xuât cao. Trong khi, đất nông nghiệp tại Thôn Chuông, Xã Duy Minh, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam (thuộc cánh đồng Dưa) là đất cho năng suất cao với 2 vụ lúa và 1 vụ đông xuân từ biết bao đời nay. Thế mà chính quyền tỉnh vẫn làm ngơ mà ký quyết định thu hồi đất để triển khai dự án. Khi có quyết đinh rồi thì chủ dự án sẽ làm việc với Huyện, với Xã và thôn để tiến hành. Tuy nhiên, lẽ ra việc đầu tiên họ phải làm đó là phải phân tích những lợi ích lâu dài (phải là lâu dài) của người dân có được là gì thì họ không làm mà họ làm ngay trong nội bộ chi bộ Đảng thôn để “trấn áp tinh thần” và gần như “áp đặt quan điểm” để các Đảng viên phải chấp hành một cách gương mẫu, vô thức. Có nhiều ý kiến đưa ra những đều bị phản bác và mặc dù như vậy nhưng Chủ tịch xã vẫn cho đó là “quy chế dân chủ cơ sở”. trong khi chưa được sự đồng ý và thống nhất với nhân dân (có chăng chỉ là những cuộc họp không được thống nhất của dân diễn ra mà thôi) mà chính quyền xã đã tự ý đưa ra cái gọi là “quy chế dân chủ” bắt Đảng bộ và chính quyền địa phương thực hiện. Vậy là những thỏa thuận và yêu cầu của người dân không được đáp ứng, Xã và ban quản lý dự án tự cho mình cái quyền thu hồi đất và trả tiền đền bù (14 triệu/1 sào) mà còn chưa rõ đất dịch vụ của nông dân ở khu vực nào? Tiền san lấp mặt bằng sau này đóng hết bao nhiêu? (có thể cao hơn rất nhiều so với số tiền mà nhân dân đã nhận), tiền hạ tầng đóng là bao nhiêu?...Người dân thiếu hiểu biết hoặc vì cái gọi là “quy chế dân chủ cơ sở”, vì mình là Đảng viên, vì sợ chính quyền gây khó dễ mà phải nhận tiền “đúng dịp tết”. Có những gia đình lấy tiền vì nghĩ “để có tiền tiêu tết”, để trang trải nợ nần, để mua xe máy, ti vi,…mà họ không biết rằng ruộng đất của mình, tư liệu sản xuất duy nhất mà mình có được bao đời nay đã không còn nữa và sẽ mãi mãi sẽ không còn vì đã làm Đô thị rồi thì làm sao mà trồng lúa được nữa. Tất cả những điều đó cũng rất may mắn khi được một số người dân có hiểu biết và vì dân làng đã lưu dữ lại để làm tư liệu quan trọng cho các cơ quan điều tra có thể vào cuộc làm rõ vấn đề này. Báo tầm nhiền là một tờ báo tiên phong và quả thật là có tầm nhìn khi đã tiên phong đứng ra giúp dân đưa phản ảnh thông tin cho cộng đồng xã hội. Chúng tôi rất hoan ngênh cơ quan báo chí đã vào cuộc, các phóng viên là những chiến sĩ cách mạng trên mặt trận thông tin tuyên truyền sẽ giúp nhân dân Thôn Chuông, Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam sẽ thoát khỏi cảnh “Cơ cực này”. LẤY DÂN LÀM GỐC
Nguyen Cong Ly
ChuôngVilage
Các bác nhà báo về ngay làng Chuông - Xã Duy Minh - Duy Tiên - Hà Nam là biết ngay. Dân bây giờ sướng lắm. Hết ruộng không phải làm chỉ có chơi, vì đâu còn ruộng nữa mà làm! Cán bộ cấp nào không biết họ coi dân làng càng CHUÔNG chúng tôi như dân alamit thời Pháp thuộc .Họ tính toán và trả tiền dân vào đúng dịp tết nguyên đán vì nghĩ dân đói tiền tiêu tết Ko hiểu họ nghĩ ây giờ là thời đại nào, Họ làm nảy sinh bao mâu thuẫn trong dân, mâu thuẫn gia đình, họ hàng làng xóm chỉ vì ruộng đất, người đã lấy tiền thì tâm lý đè nặng cầm tiền mà chịu nhiều lời sỉ báng, người chưa cầm tiền thì bị dọa nạt, bị quy vào tội kochaaps hành chính sách của Đảng và nhà nước. Tương lai ko biết sẽ thế nào nhưng theo tôi thì : Hết ruộng( mất tư liệu sản xuất)=> Đói nghèo=> Tệ nạn=> Bất ổn........ đề nghị và kính mong các báo đài tiếp tục điều tra . Chứ dân chúng tôi thấp cổ bé họng thế này thì ai ? Cấp nào vào cuộ để điều tra vụ này? Tôi thiết nghĩ đồng tiền không thể bưng bít thông tin, bưng bít được sự thực! Thankyou!
Ban Cua Nha Nong
Da xuat hien sai pham tu du an nay
Trong khi Dang va Nha nuoc dang thay doi mo hinh tang truong lay nong nghiep lam nen tang thi cac du an do thi van duoc trien khai. Du an Do thi Dong Van xanh co xuat hien mot so dau hieu sau: 1. Trien khai den bu ma chua duoc su thong nhat voi dan 2. Thuc hien den bu khong dung dinh muc cua phap luat 3. Quy trinh thuc hien khong dung, mot so nguoi dan bi ep nhan tien, tham chi nhan tien chi ky nhan ma khong biet giay to minh ky co noi dung gi 4. Chinh quyen va Dang bo dia phuong lam ngo va ep dan thuc hien 5. Nhung gia dinh khong nhan tien se khong duoc Chu tich xa ky va xac nhan bat cu giay to gi (vi cho ho la toi pham, chong doi Nha nuoc) De nghi co quan bao chi va co quan cong an dieu tra Bo Cong An som vao cuoc lam ro sai phạm nghiem trọng này. Nguyễn Hồng Ha
Nguyen Hong Ha
qua dang
dan kho qua nha bao oi
nguyen van hai